Voorwaarden

Onderstaande Algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de dienst Butler.tv.

Ik heb een vraag, waar kan ik die stellen? Je gaat naar de plek op de pagina waar je je vraag kunt stellen

Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de dienst Butler.tv, aangeboden door Spring IT Solutions B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder nummer 57589674 (hierna: "Leverancier"). Door het gebruik van Butler.tv ga je akkoord met deze Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden voor Butler.tv kunnen door Leverancier worden aangepast, zonder dat hiervan melding gemaakt dient te worden.

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Butler.tv Account
 3. Trial-licentie
 4. Pro-licentie
 5. Betaling
 6. Beëindiging
 7. Wijziging van dienst of tarief
 8. Aansprakelijkheid
 9. Vrijwaring
 10. Toepasselijk recht
 11. Copyright
 12. Overige bepalingen

1. Algemeen

 1. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien deze schriftelijk met Leverancier zijn overeengekomen.
 2. Algemene voorwaarden van jouw zijde worden niet door Leverancier geaccepteerd.
 3. Bij handelen in strijd met de Algemene voorwaarden is Leverancier gerechtigd maatregelen te treffen, waaronder, maar niet beperkt tot, het blokkeren van jouw Butler.tv account.
 4. Bij het gebruik van Butler.tv dien je je te houden aan de Nederlandse wet. Het handelen in strijd met deze wetgeving kan resulteren in maatregelen, bijvoorbeeld het direct blokkeren of verwijderen van je account en gegevens, zonder dat hiervoor enige melding vooraf noodzakelijk is.

2. Butler.tv Account

 1. Het gebruik van Butler.tv is voorbehouden aan natuurlijke personen in de leeftijd van 18 jaar of ouder.
 2. Voor het aanmaken van een van een Butler.tv account mogen slechts jouw eigen persoonsgegevens worden gebruikt.
 3. De gegevens over je account dienen door jou geheim gehouden te worden, het is niet toegestaan deze te delen met anderen. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval je jouw accountgegevens deelt met anderen.

3. Trial-licentie

 1. Bij het aanmaken van een account, wordt automatisch een Trial-licentie verstrekt.
 2. De verstrekte Trial-licentie is één maand geldig en gaat in op het moment dat het account wordt aangemaakt.
 3. Binnen de geldigheidsperiode van de Trial-licentie kun je gebruik maken van de volledige dienstverlening van Butler.tv.
 4. Indien de Trial-licentie is verlopen, kun je geen gebruik meer maken van de diensten van Butler.tv.
 5. Drie (3) maanden na het verlopen van de licentie, wordt je account en bijbehorende gegevens uit Butler.tv verwijderd. Het account en de gegevens zijn hierna niet meer te herstellen.
 6. Een Trial-licentie is niet overdraagbaar.

4. Pro-licentie

 1. Het omzetten van een Trial- naar een Pro-licentie gebeurt zodra de benodigde gegevens zijn aangeleverd en je akkoord gaat met de gestelde voorwaarden. Het moment van omzetting, is het moment waarop de betaling voor de Pro-licentie ingaat.
 2. Een Pro-licentie is een betaald abonnement op de dienstverlening van Butler.tv.
 3. Een Pro-licentie geeft toegang tot de volledige functionaliteit met uitzondering van premium apps van Butler.tv.
 4. Een Pro-licentie wordt 1 maand voor het eind van de licentie automatisch verlengd met één jaar.
 5. Indien de Pro-licentie is verlopen, kun je geen gebruik meer maken van de diensten van Butler.tv.
 6. Drie (3) maanden na het verlopen van de licentie, wordt je account en bijbehorende gegevens uit Butler.tv verwijderd. Het account en de gegevens zijn hierna niet meer te herstellen.
 7. Een Pro-licentie is niet overdraagbaar.

5. Betaling

 1. De betaling voor de licentie geschiedt vooraf per kalendermaand of periode van 12 maanden.
 2. Alle door Butler.tv genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Voor Butler.tv is het hoge BTW tarief van toepassing, op dit moment is dat 21%.
 3. Indien er een factuur twee (2) maanden onbetaald blijft, is de Leverancier gerechtigd je Butler.tv account blokkeren. Je bent vanaf dit moment in gebreke.
 4. Leverancier is gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen aan het hervatten van de dienstverlening. Deze aanvullende voorwaarden, alsmede uitleg over hoe de dienstverlening kan worden hervat, worden per e-mail verstuurd aan het e-mail adres waaronder het Butler.tv account is geregistreerd.
 5. Leverancier is gerechtigd alle bijkomende kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, deurwaarders-, incasso- en advocatenkosten bij je in rekening te brengen.
 6. Leverancier is gerechtigd rente te berekenen over het openstaande bedrag over de periode van het moment dat je in gebreke bent tot het moment dat de betaling plaatsvindt. Hiervoor wordt de op dat moment geldende wettelijke rente als basis gehanteerd, met een minimum van één (1) procent per maand.

6. Beëindiging

 1. Voor het verwijderen van uw account stuurt je een verzoek naar support@butler.tv.
 2. Bij beëindiging van je account op jouw initiatief, wordt je account en alle bijbehorende persoonsgegevens direct gewist behalve deze die bewaard dienen te worden volgens wettelijke kaders.
 3. Je kunt Butler.tv op elk gewenst moment opzeggen, er vindt bij opzegging geen verrekening van het abonnementsgeld plaats.
 4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van je gegevens, conform de mogelijk geldende wettelijke bewaarplicht die daarop rust.
 5. Leverancier is gerechtigd de dienstverlening van Butler.tv permanent te beëindigen. Leverancier kondigt dit minimaal drie (3) kalendermaanden van tevoren aan op de website van Butler.tv: www.butler.tv.

7. Wijziging van dienst of tarief

 1. Leverancier is gerechtigd op enig moment wijzigingen door te voeren in Butler.tv. Leverancier is niet verplicht dit voor- of achteraf te melden.
 2. Leverancier is gerechtigd de dienstverlening tijdelijk stop te zetten voor bijvoorbeeld updates en/of onderhoud aan Butler.tv. Leverancier is niet verplicht hiervoor enige berichtgeving af te geven, maar streeft er wel naar Butler.tv zoveel mogelijk beschikbaar te houden.
 3. Leverancier is gerechtigd de tarieven voor het gebruik van Butler.tv aan te passen. Leverancier kondigt tariefswijzigingen, ten minste één (1) kalendermaand voorafgaand aan het moment waarop de nieuwe tarieven ingaan, aan op de website van Butler.tv: www.butler.tv

8. Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor zover dit in deze voorwaarden is opgenomen.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade in indirecte zin, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door stilvallen van een bedrijf of bedrijven.
 4. De door jou ingevoerde gegevens vallen niet onder de aansprakelijkheid van Leverancier, je bent hiervoor zelf aansprakelijk.
 5. Leverancier is slechts aansprakelijk indien sprake is van directe schade, waaronder wordt verstaan:
  1. kosten die worden gemaakt voor het vaststellen de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover dit betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. kosten die worden gemaakt om de eventueel gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, indien deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden;
  3. kosten die worden gemaakt om schade te voorkomen te beperken, indien kan worden aangetoond dat deze kosten bijdragen aan de beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9. Vrijwaring

 1. Je vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden, welke in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Leverancier toe te rekenen is.

10. Toepasselijk recht

 1. Op de dienstverlening van Leverancier met betrekking tot Butler.tv, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen jou en Leverancier een geschil ontstaat, dat niet in der minne geschikt kan worden, kan dit uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

11. Copyright

 1. De gegevens die je invoert onder jouw Butler.tv account zijn en blijven altijd jouw eigendom. Leverancier claimt hierover nimmer het eigendom.
 2. Leverancier staat niet toe dat enig materiaal van Butler.tv, waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, lay-out, ontwerp, afbeeldingen en/of de technische implementatie ervan wordt (her)gebruikt, al dan niet voor commerciële doeleinden. Leverancier kan in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken. In dat geval zal Leverancier dit, uitsluitend schriftelijk, met je overeenkomen.
 3. Zonder schriftelijke toestemming van Leverancier is het je verboden Butler.tv geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of door te verkopen.

12. Overige bepalingen

 1. Leverancier is gerechtigd diensten van derden te gebruiken voor het functioneren van Butler.tv.
 2. Leverancier spant zich in voor een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van Butler.tv. Leverancier is echter nimmer aansprakelijk in het geval van overmacht.
 3. Leverancier spant zich in voor, maar geeft geen enkele garantie op, het correct functioneren van Butler.tv ten aanzien van de onderstaande aspecten:
  1. de dienst voldoet aan jouw wensen en eisen;
  2. de dienst heeft een juiste werking;
  3. eventuele fouten in de dienst worden direct, of op termijn, verbeterd.
 4. Het is verboden Butler.tv te hacken of pogingen daartoe te ondernemen. Hieronder valt uitdrukkelijk ook het zich voordoen als (onderdeel van) Leverancier of Butler.tv, alsmede, maar niet beperkt tot, het gebruik van Phishing en/of Pharming om gegevens van gebruikers van Butler.tv te achterhalen.
 5. Leverancier is bereikbaar voor vragen over de Algemene Voorwaarden.
Vloeiende vormen op de achtergrond
Vloeiende vormen op de achtergrond